Frederik Visby

1839-1926

ved
Per Sørensen

Hans Frederik Meyer Visby født d. 9-7-1839 i Tikøb.

Frederik Visby døde d. 16-2-1926 i Risskov v. Aarhus.

Forældrene var Pastor Vilhelm Visby og Marie Meyer.

Frederik Visby blev gift med Laura Loria 1. gang i 1871 og 2. gang med Anna Cathinca Sørensen i 1892.

Frederik Visby havde en omtumlet barndom og boede i perioden 1851-1858 hos sin onkel, Johan Michaelsen, i Aarhus. I 1860 blev han indskrevet på Kunstakademiet i København, hvor han deltog i undervisningen til 1865 hos N. Simonsen. Deltog, for egen regning, som frivillig i krigen 1864, hvor han bl.a. tegnede til Illustreret Tidende. Det er også i den periode, akvarellerne til disse postkort formentlig er blevet skabt.

Fra 1865 - 1869 var han bosat i Dansk Vestindien og USA, hvor han ernærede sig som kunstner og fotograf. O. 1869-70 kom han hjem igen og bosatte sig i Aarhus som malermester og fotograf. Uddannede sig senere i København som tandlæge og drog atter til Dansk Vestindien, hvor han praktiserede sit nye fag. I 1888 nedsatte han sig endeligt i Århus, hvor tandlægefaget og livet som kunstner praktiseredes.

Hans store styrke i kunstens verden er helt klart hans fine akvareller. Der findes utrolig mange fine. I hans motivvalg er det særlig 3 temaer, der her skal fremhæves. Akvareller fra krigen i 1864 - Dem kommer jeg tilbage til senere - En stor samling hovedsagelig oliemalerier fra tiden i Dansk Vestindien og ikke mindst en meget stor samling akvareller "Fra Det gamle Aarhus" - den sidstnævnte samling var udstillet ved Landsudstillingen i Aarhus 1909 - og blev derefter købt af Aarhus By.

Vi skal her høre om tilblivelse af de akvareller, der sidenhen blev til postkort. Fra Gads Danske Magasin 1913/14 - Daniel Bruun: Fra Krigens Tid - Øjebliksbilleder fra Dybbøl:

 

Blandt dem, der som Øjenvidner befandt sig ved Armeen uden at være Kombattant, var den unge Frederik Visby, der endnu lever i Aarhus som forhenværende Tandlæge. Sin Værnepligt aftjente han paa Reserveofficersskolen paa Frederiksberg Slot i 1861-62. Han bestod Eksamen og opførtes paa Listen over de Aspiranter, der egnede sig til at blive Reserveofficerer; men paa Grund af Tunghørighed blev han af en Kassationskommission erklæret: "Midlertidigt udygtig til Militærtjeneste".

Ved Krigens Udbrud meldte han sig i Krigsministeriet, eventuelt som Frivillig; men: ”en vist meget optaget Kaptain” Afviste ham lidt brysk med de Ord: "Naar vi faar Brug for Dem, skal vi sku nok finde Dem".

 

Visby skriver:

"Det var saaledes ei som Kombattant at jeg færdedes paa Krigsskuepladsen, men da jeg daglig traf tidligere Kammerater fik jeg Lejlighed til at færdes mellem Tropperne og blev Vidne til disses Strabadser, mod og Offerberedvillighed. Og – hvilke triste situationer blev man ei Vidne til i den 2den Linie. Paa Als færdedes jeg i 3 - 4 Uger, og efter Dybbøls Fald naaede jeg over Fredericia til Aarhus. " 

Under sin Færd ved Hæren fik Visby Lejlighed til at fæstne paa Papir en Del Skitser og Akvareller, hvilke paa en interessant Maade giver et Billede af Krigerlivet. Han overværede Sønderborgs Bombardement og Stormen paa Dybbølstillingen. Senere, da han befandt sig i Aarhusegnen, udførte han ligeledes en Del Skitser. "Illustreret Tidende" bragte under Krigen Gengivelser efter nogle af hans Billeder, men i øvrigt har hans Skitser ikke været reproducerede før vi nu med hans Tilladelse her i Tidsskriftet, har Fornøjelsen at offentliggøre et Udvalg af dem. Paa nær et Par Tegninger er Billederne udførte i Akvarel. Da de her ikke kan gengives med Farver, har de selvfølgelig mistet noget af deres Friskhed; men vi nærer dog ikke Frygt for, at de af den Grund skal have mindre Interesse for vore Læsere. Tværtimod vil de efter vor Formening tiltrække ved den nøgterne Sanddruhed, hvormed de fortæller om de Store Begivenheder for halvthundrede Aar siden.

 

I foråret 1914 afholdt "Foreningen Dannevirke" en 50-års Mindeudstilling om 1864 i Industriforeningsbygningen i København. Her var disse Akvareller udstillet. Danske Kvinders Forsvars-forening har formentlig købt akvarellerne af Frederik Visby i forbindelse med afslutningen af udstillingen, da Danske Kvinders Forsvarsforening sammen med Stenders Forlag fik lavet 12 Julekort i November 1914.

I mange år har disse akvareller hængt i et mødelokale i Kastellet i København - Herfra er de i 2020 overdraget til museet på Sønderborg Slot - hvor de ligesom hører mere hjemme.

 

En meget stor tak til museumsfrivillig, Erik Housted, på Sønderborg Slot - for hjælp og venlig imødekommenhed og til Herluf Chr. Jensen, Dansk Postkortsamler Klub - som bragte mig på sporet af denne spændende historie.

 

 

 

 

 

Forskellige eksempler på signaturer

 

 

Illustreret Tidende 1864 - Tegning Frederik Visby:

Beboere af Sønderborg på flugt under Bombardementet

 

Omtale i Nationaltidende 9-12-1914

 

Én af original akvarellerne, som nu er tilbage i Sønderborg

Stenders Forlag

37699

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37700

Danske Kvinders Forsvarsforening

Sendt 17-2-1921

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37701

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37702

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37703

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37704

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37705

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37706

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37707

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37708

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37709

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Stenders Forlag

37710

Danske Kvinders Forsvarsforening

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Sendt 23-12-1913

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Sendt 27-2-1923

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Visby Aarhus Eneret

Skagen

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

Sct. Nikolaus Kilde

Ubrugt

Tilhører Per Sørensen

 

      © Per Sørensen | 6000 Kolding | piaper@stofanet.dk 

Nissegalleri